Репорт на записа - ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПАЗАРДЖИК АД